Produkter

LubeMon

Nu kan du låta LubeMon helt självständigt övervaka all fettsmörjning – från alla typer av automatiska smörjsystem till manuell smörjning. LubeMon är ett speciellt utvecklat system för flödesövervakning av smörjpunkter. LubeMon övervakar en eller flera viktiga smörjobjekt och larmar vid för lågt eller högt flöde.

Läs mer

LubeMon mäter mängden och larmar vid avvikelser.

LubeMon består av en noggrann mätare som mäter mängden som matas in i smörjpunkten och en styrenhet som kontinuerligt övervakar mätaren.

LubeMon övervakar att:

  • rätt smörjmängd matas in i lager under rätt intervall
  • LubeMon ger larm vid för lågt eller högt flöde
  • LubeMon är inget smörjsystem utan ett rent övervakningssystem helt skilt från smörjsystemet